Πώς υπολογίζεται η σύνταξη των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ

Μέσω σχετικής ανάρτησης στη «Διαύγεια», δίνονται οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίον υπολογίζεται η σύνταξη των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ. Συγκεκριμένα, έπειτα από απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιου Πετρόπουλου, με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4387/2016, προβλέφθηκε ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ήτοι από τις 13 Μαΐου 2016 και εφεξής, η κύρια σύνταξη -λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου- αποτελείται από δύο τμήματα: Την εθνική και την ανταποδοτική.

Για τον υπολογισμό της σύνταξης (εθνικής και της ανταποδοτικής) της ως άνω κατηγορίας ασφαλισμένων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Εθνική σύνταξη

Για τον υπολογισμό του ύψους της εθνικής σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 4387/2016, επισημαίνεται ότι ανάγεται η συνθετική ναυτική υπηρεσία σε έτη ασφάλισης και τούτο γίνεται με τη διαίρεση των ημερών της συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας διά των 300 (η.α.).

Ανταποδοτική σύνταξη

Οι ασφαλισμένοι του πρώην ΝΑΤ οι οποίοι συνταξιοδοτούνται, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, με βάση τις διατάξεις του ν. 4387/2016, δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης.

Α. Ποσοστό αναπλήρωσης

Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας, για τον υπολογισμό του οποίου λογίζονται κατ’ έτος 300 ημέρες, ανά κλίμακα ετών αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγράφεται στην τρίτη στήλη του κατωτέρω πίνακα:

Κλίμακες ετών ασφάλισης ποσοστό αναπλήρωσης από έως:

  • 0 – 15 0,77%
  • 15,01 – 18 0,84%
  • 18,01 – 21 0,90%
  • 21,01 – 24 0,96%
  • 24,01 – 27 1,03%
  • 27,01 – 30 1,21%
  • 30,01 – 33 1,42%
  • 33,01 – 36 1,59%
  • 36,01 – 39 1,80%
  • 39,01 – 42 και περισσότερα 2,00%

Β. Υπολογισμός συντάξιμων αποδοχών

Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, λαμβάνονται υπόψη ως συντάξιμες αποδοχές ο μέσος μηνιαίος μισθός καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου.

Ειδικότερα, για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από τις 13 Μαΐου 2016 και εφεξής, οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται ως ο μέσος μηνιαίος μισθός του ασφαλισμένου επί του οποίου κατεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές από την 1.1.2002 και έως την υποβολή της αίτησης.

Για την εύρεση των συντάξιμων αποδοχών:

Καταρχάς, υπολογίζεται για κάθε έτος, ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου επί των οποίων κατεβλήθησαν εισφορές υπέρ κλάδου σύνταξης (και μέχρι του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, όπως και όπου αυτό προβλέπεται) από 1.1.2002 μέχρι την προηγούμενη ημέρα της υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης.

Ο μέσος αυτός όρος των μηνιαίων αποδοχών είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των αποδοχών του ασφαλισμένου επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές υπέρ κλάδου σύνταξης δια του συνολικού χρόνου ναυτικής υπηρεσίας από 1.1.2002 μέχρι την προηγούμενη ημέρα της υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης (αναγόμενος ο χρόνος αυτός σε μήνες όπου πλήρης μήνας = 30 ημέρες).

Σημειώνεται ότι οι ετήσιες συντάξιμες αποδοχές προσαυξάνονται, για το διάστημα έως και το 2020, κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Για το διάστημα από το 2021 και εφεξής, η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών θα διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, ο οποίος θα υπολογισθεί από την αρμόδια για τον καθορισμό Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Παράδειγμα: Ναυτικός υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης (π.χ 1.1.2018), λόγω γήρατος, με τη συμπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας του, έχοντας πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ναυτικής υπηρεσίας από 1.11995 έως 31.12.2017, οι οποίες έστω ότι αντιστοιχούν σε 5.700 ημέρες συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας στο ΝΑΤ.

Εθνική σύνταξη: Επειδή έχει 19 έτη (=5.700/300) συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας, θα λάβει εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε 19 έτη ,ήτοι 376,32 ευρώ {= 384 – (384*2%)}.

Ανταποδοτική σύνταξη:

Χρόνος ναυτικής υπηρεσίας: Από 1.1.2002 μέχρι την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης, έχει πραγματοποιήσει 3.600 ημέρες ναυτικής υπηρεσίας [άρα 120 μήνες (3.600/30)].

Συντάξιμες αποδοχές, (μετά την αναπροσαρμογή, βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) επί των οποίων κατεβλήθησαν εισφορές υπέρ κλάδου σύνταξης 1.1.2002-31.12.2017: 372.000 ευρώ.

Μέσος όρος των μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών: 3.100 ευρώ (=372.000:120).

Ποσοστό αναπλήρωσης: 14,97% (ποσοστό αναπλήρωσης των 19 ετών συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας).

Άρα, το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης ανέρχεται σε 464,07 ευρώ (= 3.100€ * 14,97% ) Ποσό μηνιαίας σύνταξης (εθνική +ανταποδοτική): 840,39 ευρώ (= 376,32 ευρώ +464,07 ευρώ).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει