«Βόλτα» από την εφορία για όσους φεύγουν για σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό

Ολοένα και περισσότεροι Έλληνες αποφασίσουν να φύγουν από τη χώρα αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό. Κάποιοι φεύγουν για σπουδές ενώ οι περισσότεροι για να εργαστούν σε μια άλλη χώρα αφού στην Ελλάδα δεν βρίσκουν δουλειά.

Όσοι πάρουν την απόφαση να φύγουν από τη χώρα θα πρέπει να ενημερώσουν εκτός από τους συγγενείς και φίλους τους και την εφορία.

Οι κάτοικοι εξωτερικού θα πρέπει να  περάσουν από την Δ.Ο.Υ. τους και να δηλώσουν όχι απλώς το νέο τόπο διαμονής αλλά την νέα φορολογική κατοικία τους. Η εφορία θα πρέπει να γνωρίζει τα στοιχεία αυτά ώστε να μην φορολογηθούν για το παγκόσμιο εισόδημα τους στην Ελλάδα. Όσοι  αποκτούν εισοδήματα στο εξωτερικό, φορολογούνται στη χώρα όπου μετέφεραν τη φορολογική και πραγματική κατοικία τους, ενώ στην Ελλάδα δηλώνουν εγχώρια εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία, αν τυχόν υπάρχουν.

Διαδικασία και δικαιολογητικά

Για να πραγματοποιηθεί φορολογικά η διαδικασία μετεγκατάστασης, θα πρέπει ο κάτοικος εξωτερικού να μεταφέρει το ΑΦΜ του στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.

Πριν από κάθε κίνηση ο φορολογούμενος θα πρέπει να κάνει αίτηση στην ΔΟΥ όπου ανήκει μέχρι την τελευταία εργάσιμη του πρώτου δεκαήμερου του Μαρτίου, του έτους το οποίο έπεται του έτους αναχώρησης, και να υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει ο φορολογούμενος είναι:

-Πιστοποιητικό / βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από τη χώρα μετεγκατάστασης ή

– αντίγραφο της εκκαθάρισης / της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλε στο άλλο κράτος.

Επιπλέον, θα πρέπει να ορίσει έναν φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα.

Εάν ο φορολογούμενος έχει εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και εφόσον αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα, μπορεί να προσκομίσει την αίτηση για την εφαρμογή της σύμβασης, όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.

Σε περίπτωση που δεν εργάζεται ο ενδιαφερόμενος στο εξωτερικό, τότε καλείται να προσκομίσει βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή η οποία θα αποδεικνύει τη διαμονή του.

Τα έγγραφα θα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα στα Ελληνικά και να φέρουν την σχετική σφραγίδα Apostille. Εξαιρούνται οι αιτήσεις αποφυγής διπλής φορολογίας και τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει