Ζ. Μακρή: «Δυνατότητα χρηματοδότησης ύψους 3.310.000€ στους Δήμους Βόλου, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς, Νοτίου Πηλίου και Σκοπέλου, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην ΔΕΥΑΜΒ από το ΥΠΕΣ»

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και βουλευτής Ν. Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή ενημερώθηκε, αρμοδίως, για την έκδοση από το Υπουργείο Εσωτερικών πρόσκλησης υποβολής προτάσεων από Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Περιφέρειες για την πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από κάθε είδους φυσική καταστροφή ένεκα σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών, κατολισθήσεων, χιονοπτώσεων, παγετώνων κ.λπ. σε υποδομές αρμοδιότητας των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης (Αρ. Πρωτ.: 24703/22-03-2023, Κωδικός Πρόσκλησης: Π86-16 και ΑΔΑ: 6Ρ9046ΜΤΛ6-ΤΧΗ) θα πρέπει να εμπίπτουν στον άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης με τίτλο: «Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού» του Υπουργείου Εσωτερικών και να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης (εκροής). Η δημόσια δαπάνη (ΕΠΑ) που διατίθεται με την ως άνω πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 30.000.000 ευρώ για την επικράτεια.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 31/03/2023 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 31/10/2023 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης).

Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών της εντασσόμενης πράξης προσδιορίζονται στην με αρ. πρωτ. 62564/4.6.2021 (Β’ 2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025», ενώ ως ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2025.

Μετά την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο ή από τον κύριο Δικαιούχο, δηλαδή εκείνον που έχει το συντονισμό και τη γενική ευθύνη για το σύνολο της πράξης (στην περίπτωση που η υλοποίηση της υποβαλλόμενης πρότασης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί από πολλαπλούς δικαιούχους), η διαδικασία για την αξιολόγηση των προτάσεων διακρίνεται σε δύο στάδια: της πληρότητας και επιλεξιμότητας της πρότασης και της αξιολόγησής της ανά ομάδα κριτηρίων που αναφέρονται στην πρόσκληση. Κάθε πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΠΑ. Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του Δικαιούχου, από την αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης, ορίζεται μέχρι εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Ειδικότερα για τον Νομό Μαγνησίας, το συνολικό ύψος της πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 2.310.000 € ενώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε 1.000.000€ σύμφωνα με την εισήγηση της Υποεπιτροπής Κυβερνητικής Επιτροπής κρατικής αρωγής (Β’1078/26.2.2023) και καλούνται οι παρακάτω οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να υποβάλουν προτάσεις με τα ακόλουθα αντικείμενα:

Δεδομένης της σημαντικότητας της χρηματοδότησης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ζημιών που προκάλεσαν οι φυσικές καταστροφές στον Ν. Μαγνησίας, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιεί την δυνατότητα αυτή αφού πρώτα ενημέρωσε τους Δημάρχους των επιλεγμένων περιοχών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει