ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Ενισχύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για επενδύσεις σε νέα προϊόντα και πρόσληψη προσωπικού

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του “Επανεπενδύω” για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις – Συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις – Κ. Αγοραστός: “Εντάσσουμε όλες τις επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια για να ξεκινήσει η αναστροφή του επενδυτικού κλίματος”

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Συνολικά 78 πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενισχύονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω του προγράμματος «Επανεπενδύω» για να προχωρήσουν σε νέα επενδυτικά σχέδια που έχουν σχέση με την καινοτομία, την ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών, τη συμμετοχή σε εκθέσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας τους και την πρόσληψη νέου προσωπικού.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, σε πρώτη φάση εντάχθηκαν τα επενδυτικά σχέδια 78 επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 10.123.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν ακόμη 120 επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την εξεύρεση χρηματοδότησης, ώστε να ενταχθούν όλες. Παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία των αξιολογήσεων για τα επενδυτικά σχέδια των νέων επιχειρήσεις και σύντομα θα ανακοινωθούν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας τα αποτελέσματα.

Το Επανεπενδύω που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας – υπογράμμισε ο κ. Αγοραστός – είναι ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αναστροφής του επιχειρηματικού κλίματος και η διαδικασία των επενδύσεων που οδηγούν σε θέσεις εργασίας, ανταγωνιστικά προϊόντα και προστιθέμενη αξία στη θεσσαλική οικονομία.

Το πρόγραμμα Επανεπενδύω στη Θεσσαλία

Το πρόγραμμα αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση εαναβάθμισηςπενδύσεων εκσυγχρονισμού μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής , με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης.

Οι επενδύσεις μπορεί να αφορούν:

-στον αναπροσανατολισμό της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών

-στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους

-στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών κατά προτεραιότητα σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης

-στην υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων

στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 € έως 400.000 €. Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:

κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, ενισχύσεις καινοτομίας και δαπάνες προσωπικού (μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού).

Τα αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τον τελικό έλεγχο που διενεργήθηκε από

την υπηρεσία, αναρτήθηκαν στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Ηλεκτρονική Δν/ση https://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=186 , οι πίνακες

κατάταξης των διακοσίων τριάντα εφτά υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 066ΚΕ (Α/Α ΟΠΣ: 3556) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.1. «Επανεπενδύω».

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης εντός 7 ημερών από την επόμενη της

γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ήτοι μέχρι και 12/03/2020.

Πληροφορίες: Γουγουλιάς Νικόλαος, 2413506327, Πάντος Νικόλαος, 2413506326, Πάκα Χριστίνα, 2413506325

Μπορεί επίσης να σας αρέσει