Χρ. Τριαντόπουλος: 57 δισ. ευρώ επενδυτικών πόρων μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Κυβέρνηση παρουσίασε, μετά από μία περίοδο επεξεργασίας και ανάλυσης, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με το οποίο θα κινητοποιηθούν συνολικοί επενδυτικοί πόροι ύψους 57 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας στην επιπλέον αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια, αλλά και στην δημιουργία περισσοτέρων νέων θέσεων εργασίας. «Οι συγκεκριμένοι πόροι έχουν διττό χαρακτήρα. Πρώτον, θα μας βοηθήσουν να ανακάμψουμε ταχύτερα από τη βαθιά οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού. Δεύτερον, θα βοηθήσει τη χώρα να αλλάξει αναπτυξιακό πρότυπο, βάσει του συνεκτικού σχεδίου που προωθεί η Κυβέρνηση. Στόχοι είναι να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατόν η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, να προσελκυστούν επενδύσεις, να δημιουργηθούν νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας και να εξασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή. Δουλεύοντας προς αυτή την κατεύθυνση, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας θα μπορέσει να φτάσει τα αντίστοιχα των πλουσιότερων εταίρων, να πραγματοποιηθεί πραγματική σύγκλιση», αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος.

Ανάμεσα στις δράσεις που περιέχει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, περιλαμβάνονται και ορισμένες που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, οι οποίες, μάλιστα, έχουν ιδιαίτερη σημασία στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης του οικονομικού μοντέλου της χώρας και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών, στην εξασφάλιση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της αποτελεσματικής διαχείρισης των δημόσιων πόρων, καθώς και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς.

Ο κ. Τριαντόπουλος εξειδικεύει ορισμένες από τις εν λόγω δράσεις: «Κατ’ αρχάς, στο πεδίο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της προώθησης ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών, επεξεργαζόμαστε τη δημιουργία μίας δέσμης κινήτρων για να ενθαρρυνθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συνεργαστούν ή να αξιοποιήσουν τα εργαλεία των συγχωνεύσεων ή των εξαγορών, με στόχο τη δημιουργία αποτελεσματικότερων οικονομικών μεγεθών. Το έργο θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα οδηγήσει σε αύξηση εισοδημάτων και θέσεων εργασίας, τη μείωση της άτυπης οικονομικής δραστηριότητας και τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών.

Η δεύτερη μεταρρύθμιση αφορά στην απλοποίηση και υποστήριξη των διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων μέσω της δημιουργίας πλατφόρμας και ψηφιακών εργαλείων, καθώς και της διασύνδεσης των συστημάτων των υπουργείων με εθνικά και ευρωπαϊκά πληροφοριακά συστήματα. Το έργο θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων των κρατικών ενισχύσεων και τη διαφάνεια του συστήματος.

Η τρίτη μεταρρύθμιση συνδέεται με τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου πλαισίου για τη λειτουργία και τη διαχείριση των δημόσιων επιχειρήσεων και των οργανισμών της χώρας. Το νέο νομικό πλαίσιο θα περιέχει οδηγίες εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικούς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των κρατικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων κανόνες για τον διορισμό προέδρου, διευθυνόντων συμβούλων και εκτελεστικών διευθυντών από το διοικητικό συμβούλιο, πρόβλεψη για ίδρυση επιτροπών εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια κτλ.

Τέταρτον, προωθείται μεταρρύθμιση για την ενίσχυση του πλαισίου καταπολέμησης της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μέσα από την οριοθέτηση ενός καλύτερου πλαισίου και κανόνων διαφάνειας (καλύπτονται θέματα όπως virtual currencies, politically exposed persons, ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών κ.λπ.). Αποσκοπεί στην ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών δράσεων, καταπολεμώντας αποτελεσματικά την φοροδιαφυγή και την διαφθορά».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει